0877 173467
Категории
Личнни данни

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Вашите лични данни се съхраняват и използват съобразено Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и Законта за защита на личните данн (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

1. Ес про груп ЕООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Ес про груп ЕООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Ес про груп ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 

2. Ес про груп ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи по съответния ред или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Ес про груп ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

3. При попълване на формуляра, бива събирана следната информация:

3.1. В случай на физическо лице Ес про груп ЕООД събира следната информация за клиента както следва:

Телефонен номер за контакти;

и-мейл адрес;

Име и фамилия на лицето за контакти;

Настоящ Адрес;

Евентуален адрес за доставка, ако последният е различен от настоящия адрес на клиента;

В случаи на разплащане по банков път / пейпал – номер на банкова / пейпал сметка;

 

3.2. В случай, че копувачът е фирма, се попълват и данните за фирмата както следва:

Име на фирмата;

Булстат;

ДДС номер;

МОЛ на фирмата;

 

3.3. При попълване на формата за контакти, се използва следната информация:

Име

Е-маил

Телефон

Адрес за доставка/ до офис на куриерска фирма или адрес посочен от клиента/

 

4. При разплащане с банкова карта, се поълват данните необходими за разплащане с картата, като Ес про груп ЕООД:

 

4.1. Няма достъп до картовите данни, до тях има достъп единствено обслужващата ни банка.

 

4.2. Няма достъп до автентикационни данни, до тях има достъп само банката издател на картата.

 

5. Информацията предоставена от кукита, извършени транзакции, посетени линкове и препратки към нашия сайт, както и разгледани страници, се препраща в аналитичен модул единствено с цел подобряване на нашите услуги – с цел подобряване достъпността на нашия сайт.

 

6. Ес про груп ЕООД си запазва правото да съхранява на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му с цел подобряване производителността на сайта и услугите предоставяни от него.

Например страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

7. За да редактирате своя профил, трябва да влезете в системата с него, кликнете върху “Профил“, след което можете да редактирате всеки един елемент.

 

8. Ес про груп ЕООД изпраща електронни каталози и промоции към настоящия момент, като на всеки потребител ще бъде предоставена възможност да прекъсне абонамента си по всяко едно време.

 

 

9. Вашето право на достъп и получаване на информация

- Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време.

- Имате право да знаете какви лични данни обработваме за Вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме.

- За да упражните правото Ви на достъп, изпратете ни искане за достъп.

10. Вашето право на корекция

Също така, имате право да поискате Дружеството ни да коригира всякакви неточности в личните Ви данни.

Искането за достъп или актуализиране на личните Ви данни може да изпратите на адрес: office@topmashinionline.com

 

11. Други Ваши права

Извън гореизброените права имате право да поискате Вашите лични данни:

- да бъдат изтрити;- да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни за определен период от време;

- имате право на преносимост на данните.

Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме Вашите лични данни.

В многото случаите ние сме задължени по закон да съхраним Вашите лични данни за определен период. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи Вашите лични данни.

Обърнете се към нашите служители, в случай че имате въпроси.

11. Право на жалба

В случай, че сметнете, че нарушаваме Вашите права може да се свържете с нас,за да проучим случая на office@topmashinionline.com

Също така имате право и да подадетежалба пред надзорния орган - Комисията за защита на личните данни с адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2, Електронна поща: kzld@cpdp.bg и Интернет страница: http://cpdp.bg.

Най-отгоре