0877 173467
Категории
Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите общи условия съдържат рамков договор за покупко-продажба между Ес про груп ЕООД от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта www.topmashinionline.com съгласие с Общите условия, наречено по-долу за краткост „Клиент“, от друга. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона Enter, потребителят/клиентът се съгласява и изцяло приема да се използват и съхраневат личните му данни съобразно Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра наwww.topmashinionline.com , съхранение на IP адреса на потребителя/клиента/, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.topmashinionline.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

4. След кликане на бутона "Поръчка", потребителите се съгласяват, да закупят стоките намиращи се в количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е сключен договор за покупко-продажба.

5. Ес про груп ЕООД си запазва правото да направи отказ от продажба и / или доставка на потвърдена / непотвърдена поръчка, в случай, че стоките не са достъпни, вслучай на грешки в наличности, цени и други фактори, по усмотрение на търговеца. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Ес про груп ЕООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка.

6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове. Всички цени са с включен ДДС.

7. Възможни са неточности или грешки в описанията на продуктите, също така изображенията и видео материалите са с илюстративен характер и е възможно отклонение в цветовете или дизайна на предлаганите артикули тъй като производителя си запазва правото да прави такива промени и СУН - България ЕООД не носи отговорност за подобни отклонения.

II. ДОСТАВКА

7. Доставката се извършва с куриерска фирма. След предаване на стоката на куриер, Ес про груп ЕООД се освобождава от отговорността за пратката и всички рискове от повреждане и/или загубване на стоката при доставката, която отговорност се прехвърля върху куриерската фирма.

Ес про груп ЕООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице (право на преглед). Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Ес про груп ЕООД. В случаите когато от Ес про груп ЕООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Ес про груп ЕООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Ес про груп ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновен преглед, Клиентът може да поиска доставената му стока, да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Ес про груп ЕООД предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

IV. ЦЕНИ

9. Цените посочени на сайта са в български лева и с ДДС 20%.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.topmashinionline.com

11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Ес про груп ЕООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницатаwww.topmashinionline.com

Съобразно закона в ЕС за договори, сключени след 13 юни 2014 г., клиентът има право да се откаже от своята онлайн покупка, както и от покупки, направени извън магазин (напр. от амбулантен търговец, по телефона или по пощата) в срок от 14 дни.

Този „период на размисъл" изтича 14 дни след получаването на стоките. Ако този период изтича през неработен ден, срокът се удължава до следващия работен ден.

В рамките на този срок клиентът може да се откаже от своята поръчка поради каквато и да е причина - дори ако просто промени решението си, при което клиентът поема разходите по обратния транспорт.

За да упражни правото си на отказ, клиентът трябва недвусмислено да информира Ес про груп ЕООД за решението си да се откаже от покупката. Може да направи това например като добави писмена декларация към стоките, които връща по пощата, куриер и т.н., или като изпрати факс или електронно съобщение. Не е достатъчно само да върне стоките. Ес про груп ЕООД трябва да предостави стандартен формуляр за отказ, който клиентът може, но не е длъжен да използва, за да уведоми Ес про груп ЕООД за своя отказ.

Ес про груп ЕООД трябва да върне на клиентът заплатената сума в срок от 14 дни от получаването на уведомлението за отказ, но може да забави възстановяването, ако стоките не са получени или доказателство, че са му изпратени. Възстановяването трябва да включва всички разходи за доставка, които са заплатени, при покупка. Ес про груп ЕООД обаче може да таксува допълнително, ако изрично клиентът е поискал нестандартна (експресна) доставка. При такива условия, клиентът заплаща транспортните разходи.

За обемисти стоки, Ес про груп ЕООД трябва да информира клиентът поне за приблизителните разходи за връщане на стоките. Клиентът трябва да изпрати стоките на Ес про груп ЕООД до 14 дни, след като е информирал Ес про груп ЕООД, че иска да се откаже.

При отказ от страна на клиента в рамките на 14 дневния срок, по причина различна от рекламация, клиентът поема транспортните разходи.

Внимание!
Моля, клиентът да има в предвид, че не може да използва получените стоки, преди да реши да се откаже от покупката. Правото на отказ съществува, за да позволи на клиента, да разгледа продукта по същия начин както в магазин, а не за да го използва безплатно в продължение на 14 дни.

Също така правото на връщане на стоки в 14 дневен срок не важи за отворени и употребени леппила, спрейове, самовулканизиращи ленти, скоби за такери, крепежни елементи, и други препарати и консумативи.

При възникване на спор, клиентът има право да се обърне към Комисията за Защита на Потребителя.
14. Всеки потребител, независимо дали е клиент на Ес про груп ЕООД се задължава при ползване на услугите:

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Ес про груп ЕООД услуги;

• да уведомява незабавно Ес про груп ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

• да не извършва злоумишлени действия;

• да обезщети Ес про груп ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.topmashinionline.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

14а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

14b. От промоционалните артикули, клиентът има право да закупи не повече от два броя.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

15. Ес про груп ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

16. Ес про груп ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.topmashinionline.com.

17. Ес про груп ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Ес про груп ЕООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Ес про груп ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.topmashinionline.com

17а. Ес про груп ЕООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

18. Ес про груп ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Ес про груп ЕООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Ес про груп ЕООД. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19. Ес про груп ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Ес про груп ЕООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Ес про груп ЕООД.

20. Ес про груп ЕООД има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му с цел подобряване производителността на сайта и услугите предоставяни от него.

Например страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

21. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Ес про груп ЕООД, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Ес про груп ЕООД се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Ес про груп ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

22. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.topmashinionline.com на своя компютър.

23. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

24. Интернет магазина www.topmashinionline.com е собственост на Ес про груп ЕООД.

25. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Ес про груп ЕООД, съобразно българското законодателство.

Най-отгоре